fbpx
 In Automation, Blokscener, Konfigurationsparametre, Matrix ZDB, Matrix ZRB, Scener, Vejledninger

MATRIX ZDB5100 har mange muligheder for konfiguration og tilpasning til det enkelte behov. Én af disse er muligheden for dynamisk at styre lysdioderne, så de kan indstilles til forskellige farver og styrker i tændt og slukket tilstand, direkte styring og blink ved alarm i forbindelse med en scene.

I kapitel 5 i brugermanualen står beskrevet, hvordan de forskellige bits bruges i varmhvid-styringen. Herunder følger en udførlig beskrivelse af, hvordan dette kommer til udtryk i Fibaro Home Center.

Tabel:

FUNKTION BIT # VÆRDI
Blink 7 128
Sluk status 6 64
Tænd status 5 32
Direkte styring 4 16
Tid for blinkfrekvens i 0,1 s  3 8
2 4
1 2
0 1

 

Værdierne i ovenstående tabel lægges sammen, så der fås en værdi (en byte), som enheden kan aflæse.
Husk, at hvert tal kun må optræde én gang, og at det ikke altid giver mening at lægge flere bits sammen.

Eksempel 1: Vi ønsker at MATRIX skal lyse 50% grønt i slukket tilstand

Indtast følgende værdier i en grafisk blokscene:

G: 127, W: 64

Ovenstående betyder, at farven R:0, G: 127 og B:0 (grøn) skal lyse i tilstanden W: 64, altså når MATRIX-enheden er slukket.

Eksempel 2: Vi ønsker, at MATRIX skal blinke hurtigt rødt ved en direkte påvirkning.

Indtast følgende værdier i en grafisk blokscene:

R: 127, W: 148

Hvordan kom vi så frem til 148?

Der er kun én kombination, der giver 148 ifølge tabellen, og det er:

128 + 16 + 4 = 148

Oversat: Vi vil have blink (bit #7=128), direkte styring (bit #4=16) og blinkfrekvens 0,4 s (bit #2=4).

I princippet kan værdien 16 udelades, da 0 også giver direkte styring.

Vil vi have langsommere blink, kan vi lægge værdierne i bit #0-3 sammen til maksimalt 1+2+4+8=15 (1,5 s). Tilsammen kan de 4 værdier give alle hele tal fra 1-15.

HUSK: Den udvidede lysdiodestyring skal slås til.

For at benytte sig af den udvidede lysdiodestyring som beskrevet overfor, skal konfigurationsparameter 10 sættes til 1.

Læs, hvordan man opretter en konfigurationsparameter:

MATRIX ZDB5100 has many options for configuration and adjustment to specific needs. One of these is the option of controlling and automatizing the LEDs to light in different colors, intensities and with flashing light.

Below is a description of how this can be utilized using Fibaro Home Center.

Table:

FUNCTION BIT # VALUE
Flash 7 128
OFF status 6 64
ON status 5 32
Direct control 4 16
Flash frequency in 0,1 s  3 8
2 4
1 2
0 1

 

When the selected values in the table above are added up, we get a new value (a byte) that the device will be able to read. Just remember that each number can only appear once, and it does not always make sense to add up several bits.

Example 1: Make MATRIX light 50% green in OFF mode

Enter the following values in a Block Scene:

G: 127, W: 64

The above means that the color R:0, G: 127 og B:0 (green) lights in mode W: 64, that is when the MATRIX device is OFF.

Eksempel 2: Make MATRIX flash red in the event of a direct impact

Enter the following values in a Block Scene:

R: 127, W: 148

So how did we get to 148?

Only one combination makes 148 according to the Table, that is:

128 + 16 + 4 = 148

Translated to human language: We want Flash (bit #7=128), direct control (bit #4=16) and flash frequency 0,4 s (bit #2=4).

Actually, the value 16 can be omitted as the value 0 also will result in direct control.

If we want a slower flash we can add the values of bits #0-3 to sum max. 1+2+4+8=15 (1,5 s). The 4 values can sum up all integers from 1-15.

NB: The extended LED control must be turned on

To utilize the extended LED control as described in the above,  configuration parameter 10 must be set to 1.