fbpx
 In Dimmy, Fibaro Home Center 2, Konfigurationsparametre, Matrix ZDB, Matrix ZRB, Vejledninger, ZHC5010, ZIF5028

Når man ønsker at ændre indstillinger på et af Logic Groups produkter, så kan dette ofte ske med konfigurationsparametre (se i brugervejledningen for det gældende produkt om de forskellige typer af parametre). Tag fat i en vilkårlig logisk enhed, da konfigurationen gælder for hele produktet.

Hvis man f.eks. i MATRIX ZDB5100 ønsker at lyset i knap 1 skal følge status på lampen (i stedet for standardopsætningen, at den lyser i 5 sekunder) skal man sætte konfigurationsparameter 20 til værdien 1. Se hvordan:

Trin:

1

Først vælges en logisk enhed under menuen Enheder / Devices og der trykkes på skruenøglen:

2

Klik på fanebladet Advanced.

3

Rul ned ad siden – helt nederst er der en gruppe der heder Configuration.

4

Nederst i denne gruppe klikkes der på knappen Add Parameter, se ovenfor.

Herefter fremkommer der en linje hvor det er muligt at indstille en konfigurationsparameter.

I feltet Number indtastes 20 og feltet Desired value indtastes 1.

5

Og der klikkes på disketteikonet i højre side af billedet for at gemme konfigurationen i MATRIX:

Derefter vil konfigurationen blive overført til enheden, hvilket sker meget hurtigt, men man kan eventuelt se status i det lille logvindue øverst i billedet.

Nu sker der ofte det i HC, at den konfigurationsparameter man lige har indtastet ser ud til at være forsvundet, men det er blot HC der ikke får det vist rigtigt, så man kan bare trykke på F5 (på tastaturet), eller opdatér webside, så dukker konfigurationsparameteren op.

I dette eksempel vil MATRIX nu lyse blåt i knap 1, når lampen er tændt, og være slukket når lampen er slukket.

6

Avancerede konfigurationsparametre

Mange af Logic Groups enheder har konfigurationsparametre med op til 4 Byte. Disse parametre kan være svære at få regnet ud, da man skal regne sine værdier om til hexadecimal og derefter til decimal igen. I hvert fald i nuværende version af Fibaro. Brug vores Excel-beregner herunder, hvis du nemmere vil udregne 4-Byte værdierne. Du kan finde de forskellige konfigurationsparametre i manualerne på vores supportside.

logicgroup-konfigurationsparameter-beregner.xlsx (2766 downloads )

Husk desuden at vælge “4d” i rullemenuen under Data Type, da controlleren skal vide at der er tale om en 4-Byte parameter.

When changing the settings of a Logic Group product, this will often be done by setting configuration parameters (read the manual for the specific product about the different types of parameters). Select an arbitrary logical unit, as the configuration will be applied to the whole device.

If, for example in MATRIX ZDB5100 one wishes that the LEDs in pushbutton 1 should follow the status of the lamp (in stead of the standard setting, that it lights up in 5 s) one should set parameter 20 to the value 1. This is how:

Step:

1

First choose a logical unit for the selected device under the menu Devices and click the wrench:

2

Click on the tab Advanced.

3

Scroll down – in the bottom you will find a group called Configuration.

4

In the bottom of this group, click on the button Add Parameter, see above.

Then a line appears with the option of setting a configuration parameter.

In the field Number type 20 and in the field Desired value type 1.

5

Lastly, click on the floppy disc icon  in the right side of the screen to save the configuration in MATRIX.

This will transfer the configuration to the device, which will probably happen very quickly. However, you can follow the status in the log window in the top of the screen.

Now, it oftens happens in HC, that the parameter that was just entered seems to have disappeared. This is just HC that needs an update, so just click F5 on the keyboard or update website. This should do the trick.

In this example, MATRIX will now light up in blue in pushbutton 1 when the lamp is on and turn off when the lamp is off.